Algemene Voorwaarden

Appie's Place
Elshofpassage 47
6921 BC DUIVEN

KvK 62688030
BTW NL854918395B01

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.appiesplace.nl accepteert u het aanbod van Appie's Place welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Appie's Place persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Appie's Place zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag van 15 euro.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op www.appiesplace.nl.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Appie's Place achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Appie's Place is ten allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.
3.3 Acties zijn niet geldig op feestdagen

4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.appiesplace.nl. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 50,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.appiesplace.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Appie's Place. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.appiesplace.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Appie's Place.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Appie's Place wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Appie's Place voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Appie's Place voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 6.2 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding Appie's Place.
6.5 Alle genoemde bedragen op www.appiesplace.nl zijn in euro's. Zet- en drukfouten voorbehouden.

7. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Appie's Place en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.